AUDITAS

Šiame skyrelyje skelbiami teisės aktai, susiję su auditorių ir audito įmonių viešąja priežiūra.

 

 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

Reglamentai

 1. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 "Dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų", kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB

Direktyvos

 1. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB "Dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito"
 2. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES ,,Dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB“ 
 3. 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB "Dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais"
 4. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB „Dėl paslaugų vidaus rinkoje"
 5. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB „Dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB“

Sprendimai ir rekomendacijos

 1. 2011 m. sausio 19 d. Komisijos sprendimas 2011/30/ES „Dėl tam tikrų trečiųjų šalių auditoriams ir audito subjektams taikomų viešosios priežiūros, kokybės užtikrinimo, tyrimų ir sankcijų sistemų lygiavertiškumo ir dėl pereinamojo tam tikrų trečiųjų šalių auditorių ir audito subjektų audito veiklos Europos Sąjungoje laikotarpio"
 2. 2010 m. rugsėjo 1 d. Komisijos sprendimas 2010/485/ES „Dėl Australijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų institucijų tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB"
 3. 2010 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas 2010/64/ES „Dėl kai kurių trečiųjų šalių kompetentingų institucijų tinkamumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/43/EB"
 4. 2008 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2008/362/EB „Dėl viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir (arba) audito įmonių išorės kokybės užtikrinimo"
 5. 2002 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacija 2002/590/EB „Dėl teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių nepriklausomumo ES: pagrindinių principų rinkinys" (anglų kalba)

 

TARPTAUTINIAI AUDITO STANDARTAI IR REGLAMENTAI 

Tarptautiniai audito standartai (privalomi taikyti atliekant 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba)

 
Tarptautiniai audito standartai (privalomi taikyti atliekant 2009 m. gruodžio 15 d. ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą) (lietuvių kalba)

 
Tarptautiniai audito praktiniai nurodymai1000-asis tarptautinis praktinis audito nurodymas "Specialūs svarstymai atliekant finansinių priemonių auditą"  (2012 m. vertimas, lietuvių kalba)

 

ĮSTATYMAI

 1. Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas (įsigalioja nuo 2017 m. kovo 1 d., išskyrus įstatymo priedo 2 straipsnio 2 ir 5 dalis)

 

KITŲ INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai

 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 1K-298  Dėl Finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1K-95 ,,Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 1K-95 Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo


  ĮSTAIGOS TEISĖS AKTAI (DĖL AUDITORIŲ IR AUDITO ĮMONIŲ VIEŠOSIOS PRIEŽIŪROS)

  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymai

  1. 2018 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. V3-1 Dėl 2018 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo
  2. 2017 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V3-31 Dėl pranešimo apie finansinių ataskaitų audito sutarties nutraukimą pavyzdinės formos patvirtinimo
  3. 2017 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V3-30 Dėl kai kurių Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
  4. 2017 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V3-28Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašo patvirtinimo

  5. 2017 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V3-24 Dėl Sprendimų surašymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  6. 2017 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. V3-23 Dėl 2017 m. viešojo intereso įmonių auditorių ir viešojo intereso įmonių audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano tvirtinimo

  7. 2017 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. V3-22 Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  8. 2017 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. V3-21 Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  9. 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V3-19 Dėl Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

  10. 2017 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V3-17 Dėl kai kurių Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
  11. 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V3-16  Dėl Pranešimų apie galimus pažeidimus teikimo, pažeidimų tyrimo atlikimo, tyrimą atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  12. 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V3-15 Dėl Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą valstybių narių ir valstybių ne narių auditoriams, išdavimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  13. 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V3-14 Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimo atlikimo, jį atliekančių darbuotojų parinkimo, parengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  14. 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V3-13 Dėl Valstybių ne narių auditorių ir valstybių ne narių audito įmonių įrašymo į auditorių ir audito įmonių sąrašus, atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo, tyrimų ir nurodymų ar poveikio priemonių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  15. 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V3-12 Dėl Auditorių kontrolierių parinkimo, rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  16. 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V3-11 ,,Dėl Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimų patvirtinimo“
  17. 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V3-9 ,,Dėl Auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  18. 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V3-8 ,,Dėl Audito įmonės pažymėjimo galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  19. 2017 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V3-7 ,,Dėl Skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  20. 2017 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. V3-6 ,,Dėl Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  21. 2017 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V3-5 ,,Dėl Asmenų atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, nepriklausomumo principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“
  22. 2017 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V3-4 ,,Dėl Nepriklausomumo nuo audituojamos įmonės, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi tvarkos aprašo patvirtinimo“
  23. 2017 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V3-3 ,,Dėl Auditorių ir audito įmonių darbo organizavimo ir audito įmonės vidaus organizacinės struktūros reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo
  24. 2017 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V3-2 ,,Dėl Asmenų, atliekančių auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą, finansinių ataskaitų audito kokybės tyrimą ar pažeidimo tyrimą, konfidencialumo ir profesinės paslapties principo laikymosi reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo
  25. 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas  Nr. V3-31Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. isakymo Nr. V3-18 „Dėl 2016 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo“ pakeitimo
  26. 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V3-29 Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d. isakymo Nr. V3-18 „Dėl 2016 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo“ pakeitimo
  27. 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. V3-18 ,,Dėl 2016 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo"
  28. 2016 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V3-16 ,,Dėl auditorių kontrolierių tvirtinimo“

  Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymai

  1. 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. VAA-36 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. VAA-14 „Dėl 2015 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo“ pakeitimo“
  2. 2015 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. VAA-34 ,,Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. VAA-14 ,,Dėl 2015 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo" pakeitimo"
  3. 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. VAA-15 ,,Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. VAA-19 „Dėl atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo“
  4. 2015 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. VAA-14 ,,Dėl 2015 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų plano tvirtinimo"
  5. 2015 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. VAA-4 ,,Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. VAA-19 „Dėl atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo“ pakeitimo“
  6. 2014 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. VAA-27 ,,Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. VAA-16 ,,Dėl auditorių kontrolierių tvirtinimo" pakeitimo"
  7. 2014 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. VAA-1 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2009 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. VAA-19 „Dėl Atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo" pakeitimo"
  8. 2013 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. VAA-16 „Dėl auditorių kontrolierių tvirtinimo" 
  9. 2009 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. VAA-19 Dėl Atlikto audito tyrimo metodikos tvirtinimo
  10. 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VAA-6 „Dėl Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų sąrašo tvirtinimo"

   

   


Atnaujinta: 2018.09.26

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum