skundai

 

Vadovaujantis Finansinių ataskaitų audito įstatymo 76 straipsnio 2 dalimi, Tarnybai gali būti skundžiami Lietuvos auditorių rūmų sprendimai dėl:

1) kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimo;

2) atsisakymo netikrinti žinių Finansinių ataskaitų audito įstatymo 12 straipsnio 8 dalies 5 punkte (teorinės žinios iš išlaidų ir vadybos apskaitos) ir 9 dalies 5–8 punktuose numatytų (informacinių technologijų, verslo vadybos, bendrosios ir finansų ekonomikos, matematikos ir statistikos, įmonių finansų valdymo principų) sričių;

3) atsisakymo įskaityti į Finansinių ataskaitų audito įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 2 punkte  nustatytų kursų valandų (per kiekvienus vienus paskui kitus einančius 3 metus išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų) skaičių auditoriaus, profesinę kvalifikaciją kėlusio ne Lietuvos auditorių rūmų organizuojamuose kursuose, valandas arba išėjusio lygiavertį profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą (per kiekvienus vienus paskui kitus einančius 3 metus išklausyti ne mažiau kaip 120 valandų).

 

Tarnybos direktorius 2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V3-7 patvirtino Skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo tvarkos aprašą, kuriame nustatyta skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų pateikimo Tarnybai, jų nagrinėjimo ir sprendimų dėl jų priėmimo tvarka.

 

Skundų pateikimo tvarka

 

1. Skundai Tarnybai pateikiami parašyti Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

2. Skunde, kuris suprantamas kaip visi sprendimui priimti reikalingi pateikti dokumentai, turi būti nurodyta:

2.1. pareiškėjo vardas, pavardė, adresas ir duomenys ryšiui palaikyti (kontaktinis telefonas ir elektroninio pašto adresas);

2.2. skundo pateikimo pagrindas;

2.3. skundžiamas sprendimas (sprendimo esmė, įteikimo pareiškėjui data);

2.4. pareiškėjo reikalavimai;

2.5. aplinkybės, argumentai ir motyvai, kuriais grindžiamas kiekvienas pareiškėjo reikalavimas (skunde dėl kvalifikacinių auditoriaus egzaminų įvertinimo – aplinkybės, argumentai, motyvai dėl kiekvienos egzamino užduoties, su kurios įvertinimu nesutinkama, teisės aktų nuostatos ir kita egzamino programoje nurodyta literatūra, pagrindžianti pareiškėjo pateikto kiekvienos egzamino užduoties sprendimo tinkamumą ir įvertinimo nepagrįstumą);

2.6. pridedamų dokumentų ar įrodymų sąrašas.

3. Kartu su skundu turi būti pateikiamas skundžiamas Lietuvos auditorių rūmų sprendimas, dokumentai ir kita informacija, patvirtinantys skundžiamo sprendimo įteikimo pareiškėjui datą ir pagrindžiantys skunde dėstomas aplinkybes. Jei pareiškėjas negali pateikti tokių dokumentų ir informacijos, jis skunde turi nurodyti instituciją, kuri turi šiuos dokumentus ir informaciją.

4. Prie skundo pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti juos išdavusių įstaigų ar įmonių įgaliotų asmenų. Užsienio kalba surašyti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir jų vertimas patvirtintas vertėjo parašu. Šiame punkte nustatytų reikalavimų neatitinkančiais dokumentais nagrinėjant skundą nesiremiama.

5. Tarnybai pateiktas skundas turi būti pasirašytas pareiškėjo. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

6. Nagrinėjami tik Finansinių ataskaitų audito įstatymo 76 straipsnio 2 dalyje išvardyti skundai dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų, parašyti įskaitomai ir atitinkantys 1−3 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus. Neatitinkantis šių reikalavimų ar neįskaitomas, nesuprantamai išdėstytas skundas nenagrinėjamas ir apie tai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo informuojamas pareiškėjas.

7. Nenagrinėjami skundai, kurie yra priskirtini kitų institucijų kompetencijai. Toks skundas per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos persiunčiamas kompetentingai institucijai ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

8. Nenagrinėjami skundai, jeigu tuo pačiu klausimu jau yra priimtas teismo sprendimas arba Tarnyba priėmė sprendimą, o asmuo nepateikė naujų duomenų, leidžiančių ginčyti Tarnybos priimtą sprendimą, taip pat, jei nuo skundžiamo sprendimo įteikimo pareiškėjui dienos iki skundo pateikimo Tarnybai dienos praėjo daugiau kaip 10 darbo dienų. Apie tai pareiškėjui pranešama per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

9. Pareiškėjas skundus Tarnybai gali teikti per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie sprendimą įteikimo dienos.

10. Po 9 punkte nustatyto termino gauti skundai nenagrinėjami ir apie tai pareiškėjas informuojamas per 5 darbo dienas.

11. Skundai gali būti pateikti tiesiogiai, siunčiami registruotu laišku arba Tarnybos elektroninio pašto adresu: info@avnt.lt

12. Tarnyba  sprendimą dėl skundų priima per 20 darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

 

Išsamesnė informacija nustatyta Skundų dėl Lietuvos auditorių rūmų sprendimų nagrinėjimo tvarkos apraše.

 

Tarnybos apibendrinti skundų nagrinėjimo rezultatai:


Apibendrinti auditorių padėjėjų, neišlaikiusių kvalifikacinių auditoriaus egzaminų ir nesutikusių su jų įvertinimu, apeliacijų nagrinėjimo rezultatai
Metai Gautų apeliacijų skaičius

Patenkintų

apeliacijų skaičius

Iš dalies patenkintų apeliacijų, egzaminą pripažįstant išlaikytu, skaičius Iš dalies patenkintų apeliacijų, egzaminą pripažįstant neišlaikytu, skaičius

Nepatenkintų

apeliacijų skaičius

Nenagrinėtų aplialiacijų skaičius
2018 8 1 1 0 2 4
2017 5
0 3 1 1
2016 6  0   2 2 2
2015 9 1 2 4 2
2014 7 0 2 3 2
2013 8 0 3 5 0
2012 10 0 2 5 3
2011 17 0 5 6 6
2010 21 0 5 8 8
2009 13 0 7 3 3
2008 5 0 1 0 4

Atnaujinta: 2019.07.11

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum