VIEŠAI SKELBIAMI Įspėjimai nuo 2020-01-01

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Antanas Radavičius AVNT direktoriaus 2020-01-07 įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui Antanui Radavičiui, kaip UAB „Verslaveda“ darbuotojui (fiziniam bankroto administratoriui), faktiškai atlikusiam BUAB „Dainesa“ administravimo veiksmus dėl kurių nustatyti pažeidim ai, už pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto 23 straipsnio 6 punkto, 30 straipsnio 3 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta nuobauda – įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2020-01-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-141 bankroto administratoriui Mariui Tamošiūnui už planinio patikrinimo metu nustatytus FABĮ 8 str. 2 d. 2 p., 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 6 p., 18 str. 3 d., 23 str. 2 d., 25 str. 2 d., 28 str. 2 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-12 įsakymu Nr. V-108, 5.1, 5.2, 5.5.1 p. pažeidimus, nustatytus administruojant A. M. bankro to procesą, skirta nuobauda – įspėjimas.
Audrius Matijošius 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-37 nemokumo administratoriui Audriui Matijošiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą skirta nuobauda - įspėjimas.
Jonas Uselis Už nustatytus pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto, 20 punkto, 31 straipsnio 2 punkto pažeidimus, 2020-02-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 nemokumo administratoriui Jonui Useliui, vadovaujantis JANĮ 136 straip snio 3 dalies 1 punktu skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Edita Lenkauskaitė 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 nemokumo administratoriui Editai Lenkauskaitei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą, 33 straipsnio 7 dalį pažeidim us skirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
Virginija Šarkienė 2020-02-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 nemokumo administratorei Virginijai Šarkienei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Gražina Šestak 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratorei Gražinai Šestak už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 15, 20 punktų, 13¹ straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.2 p., AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Audrius Matijošius 2020-03-16 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-77 nemokumo administratoriui Audriui Matijošiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Valdas Kvederis 2020-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 nemokumo administratoriui Valdui Kvederiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 13, 19 punktų, 33 straipsnio 2 dal ies 3 punkto, AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p., AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teiki mo ir skelbimo taisyklių 3.10 p pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Vidmantas Rutkauskas 2020-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-95 nemokumo administratoriui Vidmantui Rutkauskui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5, 9, 14, 16, 20 punktų, 23 straipsnio 6 punkto, BUAB ,,Laugina“ 2018-06-18 kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo įmonės kreditoriams ir įmonės akcininkams (jų įgaliotiems atstovams) tvarkos 6 punkto pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2020-04-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V4-102 nemokumo administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta pove ikio priemonė - įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2020-05-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-114 nemokumo administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Arvydas Batutis 2020-06-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-129 nemokumo administratoriui Arvydui Batučiui, kaip UAB ,,Bankroteka“ darbuotojui, faktiškai atlikusiam fizinio asmens nemokumo proceso administravimo veiksmus, dėl kurių nustatyti Lietuvos Respublikos fizini ų asmenų bankroto įstatymo 12 str. 2d. 2 ir 6 p., 25 str. 2 d. pažeidimai, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Zigmantas Vytautas Skirkevičius AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-133 už ĮBĮ 11 str. 4 (1) d., JANĮ 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p. pažeidimus nemokumo administratoriui Zigmantui Vytautui Skirkevičiui, kaip MB „Alba prima“ ir MB „Penktas šansas“ direktoriui, atsakingam už šių nemokumo administratorių darbo organizavimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.) bei netinkamai vykdžiusiam savo funkcijas, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Jonas Uselis AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-132 už ĮBĮ 11 str. 4 (1) d., JANĮ 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p. pažeidimus nemokumo administratoriui Jonui Useliui, kaip MB „Sekmė“ direktoriui, atsakingam už šio nemokumo administratoriaus darbo organiza vimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.) bei netinkamai vykdžiusiam savo funkcijas, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Linas Lobeckis AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-131 už ĮBĮ 11 str. 4 (1) d., JANĮ 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p. pažeidimus nemokumo administratoriui Linui Lobeckiui, kaip UAB „Talismanas Lt“ direktoriui, atsakingam už šio nemokumo administratoriaus dar bo organizavimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.) bei netinkamai vykdžiusiam savo funkcijas, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Kostas Urbonas 2020-06-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-137 nemokumo administratoriui Kostui Urbonui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytą padarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 6 dalies pažeidimą skirta pove ikio priemonė - įspėjimas.
Aronas Šerberis AVNT direktoriaus 2020-07-02 įsakymu Nr. V4-142 už ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalies, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 5 punkto, JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 2, 21 punktų bei 76 straipsnio 5 dalies, ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalies pažeidimus nemokumo administratoriui Aron ui Šerberiui skirta poveikio priemonė – įspėjimas ir nurodymas papildomai kelti profesinę kvalifikaciją, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d. papildomai išklausyti 6 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo kursus, kurių tema būtų susijusi su nerib otos civilinės atsakomybės juridinių asmenų bankroto proceso ypatumais ir disponavimu juridinio asmens turtu bankroto procese, ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Nemokumo administratorių rūmus.
Audrius Bakšaitis 2020-07-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-145 nemokumo administratoriui Audriui Bakšaičiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto , 66 straipsnio 1 dalies 3, 13 punktų, AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Arvydas Batutis 2020-08-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-172 nemokumo administratoriui Arvydui Batučiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6, 10 punktų, 25 straipsnio 2 dalie s pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Saulius Putrius 2020-08-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-171 nemokumo administratoriui Sauliui Putriui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 131 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta povei kio priemonė - įspėjimas.
Vaiva Šimkienė 2020-08-06 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-179 nemokumo administratorei Vaivai Šimkienei už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 131 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta povei kio priemonė - įspėjimas.
Antanas Sadauskas 2020-08-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-181 nemokumo administratoriui Antanui Sadauskui už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Rimantas Paulauskas 2020-08-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-184 nemokumo administratoriui Rimantui už planininio visapusiško veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 10 straipsnio 7 dalies 2, 9 p unktų, 11 straipsnio 5 dalies 2, 11, 14, 16, 25 punktų, 13-1 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 19 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies, 36 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų įstatymo 66 straipsnio 1 dal ies 11, 13, 17 punktų, 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3, 3.4.1 papunkčių pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Andrėjus Gončiarovas 2020-08-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-189 nemokumo administratoriui Andrėjui Gončiarovui už planininio tikslinio veiklos patikrinimo metu nustatytus ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalies, Duomenų teikimo taisyklių 6.1.2 ir 12 punktų, JANĮ 3 straipsnio 5 punk to, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 38 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 2, 4, 11, 21 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas bei nurodymas papildomai kelti profesinę kvalifikaciją.
Saulius Putrius 2020-09-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-196 nemokumo administratoriui Sauliui Putriui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Saulius Putrius 2020-09-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-198 nemokumo administratoriui Sauliui Putriui už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6, 9 punktų, AVNT direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. D4-174 patvirtintų Duomenų ap ie juridinių asmenų nemokumo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 14.2 p., AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191 patvirtintų Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.1.2 p. pažeidimus skirta poveikio priemo nė - įspėjimas.
Jolanta Lukošienė 2020-10-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-210 nemokumo administratorei Jolantai Lukošienei už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto (ankstesnėje redakcijoje ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktas), 33 str aipsnio 6 dalies, 36 straipsnio 2 dalies, JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 13, 21 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
ROLANDA MAŽEIVIENĖ 2020-10-16 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-212 nemokumo administratorei Rolandai Mažeivienei už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 131 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta p oveikio priemonė - įspėjimas.
Audrius Bakšaitis 2020-10-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-214 nemokumo administratoriaus UAB „Genora“ darbuotojui Audriui Bakšaičiui už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 66 str. 1 d. 20 p. ir AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirt intų Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių 60.1 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BVŠĮ Mažeikių sporto centrą, skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Gražina Šestak 2020-10-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-222 nemokumo administratoriaus UAB „Versluva“ darbuotojai Gražinai Šestak už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 1 p. ir 5 p., 66 str. 1 d. 21 p. pažeidimus administruojant D. Nakroši enės įmonę skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Giedrius Mikulis 2020-11-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-234 nemokumo administratoriui Giedriui Mikuliui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 18 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėj imas.
Žydrūnas Anilionis 2020-11-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-233 nemokumo administratoriui Žydrūnui Anilioniui (kaip VšĮ Nacionalinio teisės centro darbuotojui, atsakingam už bankroto proceso administravimą) už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., JANĮ 66 str. 1 d. 3 p. ir 3 str. 1 p. bei JANĮ 66 str. 1 d. 20 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Saulius Putrius 2020-12-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-252 nemokumo administratoriui Sauliui Putriui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 str. 1 d.11 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikini mas.
Giedrius Mikulis 2020-12-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-254 nemokumo administratoriui Giedriui Mikuliui už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14, 16 punktų, 23 straipsnio 5 punkto, JANĮ 3 straipsnio 3 punkto, 99 straipsnio 4 dalies, 100 straipsnio 2 dalies, Duomenų apie įm onės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių (patvirtintų 2017-03-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-44, redakcija galiojusi 2017-05-04 iki 2019-08-26) 3.4.1. punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Giedrius Mikulis 2020-12-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-260 nemokumo administratoriui Giedriui Mikuliui (kaip nemokumo administratoriaus MB „Ius Lt“ darbuotojui, atsakingam už bankroto proceso administravimą) už FABĮ 12 str. 2 d. 3 ir 9 p. pažeidimus skirta poveiki o priemonė – įspėjimas.
Gražina Šestak 2021-01-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-12 nemokumo administratoriaus UAB ,,Versluva“ darbuotojai Gražinai Šestak už visapusiško planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 7 d. 2 p., 11 str. 5 d. 11, 14, 16, 17, 25 p., 19 str. 1 d., 32 str. 2 d., 33 str. 7 d., 36 str. 4 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 18 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 9 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3, 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teik imo ir skelbimo taisyklių 14.2 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtai nemokumo administratore administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "Verslaveda" AVNT direktoriaus 2020-01-07 įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui UAB „Verslaveda“, kaip atsakingam už BUAB „Dainesa“ bankroto proceso administravimą subjektui, už pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto 23 straips nio 6 punkto, 30 straipsnio 3 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Bankroteka" 2020-01-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-14 bankroto administratoriui UAB "Bankroteka" už planinio patikrinimo metu nustatytus FABĮ 6 str. 5 d. 4 p., 23 str. 2 d., 12 str. 1 d. 5 p., 31 str. 1 d., 8 str. 2 d. 2 p., 12 str. 1 d. 5 p., 31 str. 1 d., 8 str. 4 d., 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1 p., 12 str. 2 d. 2 p., 18 str. 3 d., 25 str. 2 d., 12 str. 2 d. 6 p., 12 str. 1 d. 2 p., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto val dymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-108, 5.1 p. ir 5.5.1 p., pažeidimus, nustatytus administruojant T. P. bankroto procesą, skirta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Likvidas" 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-35 nemokumo administratoriui UAB ,,Likvidas“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įs pėjimas.
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STINKOMA" 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-36 nemokumo administratoriui UAB ,,Stinkoma“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto, 33 straipsnio 6 dalies pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
UAB "Karaliaučiaus grupė" 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-51 nemokumo administratoriui UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 2 d. 1 p. ir 2 p., 12 str. 2 d. 17 p., 25 str. 2 d. pažeidimus skirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Sesnita" 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 nemokumo administratoriui UAB ,,Sesnita“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą, 33 straipsnio 7 dalies pažeidimus s kirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB Juniver 2020-02-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-54 nemokumo administratoriui UAB Juniver už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies reikalavimų pažeidimus skirta nuobauda - įspėjima s.
Uždaroji akcinė bendrovė "Renavita" 2020-02-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 nemokumo administratoriui UAB ,,Renavita“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įs pėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 15, 20 punktų, 13¹ straipsnio 1 dalies, 3 2 straipsnio 2 dalies, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.2 p., AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
UAB Lexforis 2020-03-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-82 nemokumo administratoriui UAB Lexforis už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2020-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 nemokumo administratoriui UAB ,,Vilniaus administratoriai“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 13, 19 punktų, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto, AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p., AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankro to procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.10 p pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
MB "Alba prima" 2020-04-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-100 nemokumo administratoriui MB ,,Alba prima“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2020-05-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-107 nemokumo administratoriui UAB ,,Vilniaus administratoriai“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta nuobauda – įspėjimas.
MB "Pabaigos pradžia" 2020-05-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V4-115 nemokumo administratoriui MB ,,Pabaigos pradžia" už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Bankroteka" 2020-06-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-129 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroteka“ už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 str. 2d. 2 ir 6 p., 25 str. 2 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "GENORA" 2020-07-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-145 nemokumo administratoriui UAB ,,Genora“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 straipsnio 1 punkto, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 3, 13 punktų, AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
MB "Pabaigos pradžia" 2020-07-16 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-155 nemokumo administratoriui MB ,,Pabaigos pradžia" už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
MB "Alba prima" 2020-07-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-170 nemokumo administratoriui UAB ,,Alba prima“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 41 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įst atymo 3 str. 5 p., 130 str. 2 d., pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1 metams.
UAB "VERSLUVA" 2020-07-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-167 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 paskirto nurodymo nevykdymą ir nustatytą JANĮ 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2020-07-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-169 nemokumo administratoriui UAB ,,Vilniaus administratoriai“ už 2020-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 paskirto nurodymo nevykdymą administruojant BUAB "Donalita" ir nustatytą JANĮ 136 straipsnio 3 d alies pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.
UAB "Talismanas Lt" 2020-07-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-165 nemokumo administratoriui UAB ,,Talismanas Lt“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 41 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p., 130 str. 2 d., pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Mažoji bendrija "Penktas šansas" 2020-07-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-168 nemokumo administratoriui MB,,Penktas šansas“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 41 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo į statymo 3 str. 5 p., 130 str. 2 d., pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.
Mažoji bendrija "Sekmė" 2020-07-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-166 nemokumo administratoriui MB,,Sekmė“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 41 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 3 str. 5 p., 130 str. 2 d., pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.
UAB "Bankroteka" 2020-08-03 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-172 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroteka“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6, 10 punktų, 25 straipsnio 2 dali es pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "CENTRINIS BANKROTO BIURAS LT" AVNT direktoriaus 2020-08-03 įsakymu Nr. V4-173 už FABĮ 25 str. 3 d. pažeidimą administruojant A. V. bankroto procesą nemokumo administratoriui UAB „Centrinis bankroto biuras LT“ skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "Orinata" 2020-08-10 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-182 nemokumo administratoriui UAB "Orinata" už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė "AUDATA" 2020-08-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-189 nemokumo administratoriui uždarajai akcinei bendrovei "AUDATA" už planininio tikslinio veiklos patikrinimo metu nustatytus ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalies, Duomenų teikimo taisyklių 6.1.2 ir 12 punktų, JANĮ 3 s traipsnio 5 punkto, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 38 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 66 straipsnio 1 dalies 2, 4, 11, 21 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
MB "Lasis" 2020-09-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-202 už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 str. 6 d., 8 str. 2 d. 2 p., 12 str. 2 d. 4 p., 6 p., 8 p. ir 10 p., 27 str. 1 d., 30 str. 6 d. pažeidimus, nustatytus administruojant fizinio asm ens A. S. bankroto procesą, nemokumo administratoriui MB "Lasis" skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Administravimas ir auditas" 2020-10-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-210 nemokumo administratoriui UAB „Administravimas ir auditas“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto (ankstesnėje redakcijoje ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 pu nktas), 33 straipsnio 6 dalies, 36 straipsnio 2 dalies, JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 13, 21 punktų pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas ir nurodymas ištaisyti veiklos trūkumus.
UAB "GENORA" 2020-10-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-214 nemokumo administratoriui UAB „Genora“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 66 str. 1 d. 20 p. ir AVNT direktoriaus 2020-07-07 įsakymu Nr. V1-86 patvirtintų Nemokumo administratorių ve iklos patikrinimų taisyklių 60.1 p. pažeidimus, nustatytus administruojant BVŠĮ Mažeikių sporto centrą, skirta poveikio priemonė - įspėjimas ir nurodymas ištaisyti veiklos trūkumus.
UAB "VERSLUVA" 2020-10-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-222 nemokumo administratoriui UAB „Versluva“ už neplanininio veiklos patikrinimo metu nustatytus JANĮ 3 str. 1 p. ir 5 p., 66 str. 1 d. 21 p. pažeidimus administruojant D. Nakrošienės įmonę skirta poveikio pr iemonė - įspėjimas.
Viešoji įstaiga Nacionalinis teisės centras 2020-11-12 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-233 nemokumo administratoriui VšĮ Nacionaliniam teisės centrui už ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p., JANĮ 66 str. 1 d. 3 p. ir 3 str. 1 p. bei JANĮ 66 str. 1 d. 20 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Uždaroji akcinė bendrovė Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras 2020-12-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-246 nemokumo administratoriui UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centrui už ĮBĮ 11 str. 5 d.14, 20 p. ir JANĮ 3 str. 1 p., 66 str. 1 d. 3, 13, 21 p., 103 str. 1 d. 8 p. pažeidimus skirta poveikio priemon ė – įspėjimas.
Mažoji bendrija "Ius Lt" 2020-12-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-254 nemokumo administratoriui MB "Ius LT" už ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14, 16 punktų, 23 straipsnio 5 punkto, JANĮ 3 straipsnio 3 punkto, 99 straipsnio 4 dalies, 100 straipsnio 2 dalies, Duomenų apie įmonės b ankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių (patvirtintų 2017-03-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-44, redakcija galiojusi 2017-05-04 iki 2019-08-26) 3.4.1. punkto pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Mažoji bendrija "Ius Lt" 2020-12-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-260 nemokumo administratoriui MB „Ius Lt“ už FABĮ 12 str. 2 d. 3 ir 9 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2020-12-29 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-266 nemokumo administratoriui UAB ,,Vilniaus administratoriai“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 str. 1 d.11 p. pažeidimą skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo p rocesus panaikinimas.
UAB "Skolvalda" 2021-01-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-7 nemokumo administratoriui UAB "Skolvalda" už FABĮ 6 str. 6 d., 8 str. 2 d. 2 p., 4 d. ir 5 d., 11 d. 1 p., 12 str. 1 d. 5 p., 2 d. 1 p., 2 p. ir 6 p., 18 str. 3 d., 23 str. 2 d., 25 str. 1 d., 31 str. 1 d., Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-12 įsakymu Nr. V-108 patvirtintų Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.2 p. ir 5.5.1 p. pažeidimus, padarytus administruojant fizinių asmenų J. L. ir T. L. bankroto procesą, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2021-01-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-12 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už visapusiško planinio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 10 str. 7 d. 2 p., 11 str. 5 d. 11, 14, 16, 17, 25 p., 19 str. 1 d., 32 str. 2 d., 33 str. 7 d., 36 str. 4 d., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 str. 1 d. 18 p., 33 str. 2 d. 3 p., 130 str. 1 d. 9 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3, 3.4.1 p., Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.1.2 p., Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių 14. 2 p. pažeidimus skirta poveikio priemonė - teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 1,5 metų.

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum