VIEŠAI SKELBIAMI Įspėjimai nuo 2020-01-01

Fiziniai asmenys

Administratorius Sprendimas
Antanas Radavičius AVNT direktoriaus 2020-01-07 įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui Antanui Radavičiui, kaip UAB „Verslaveda“ darbuotojui (fiziniam bankroto administratoriui), faktiškai atlikusiam BUAB „Dainesa“ administravimo veiksmus dėl kurių nustatyti pažeidim ai, už pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto 23 straipsnio 6 punkto, 30 straipsnio 3 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta nuobauda – įspėjimas.
Marius Tamošiūnas 2020-01-30 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-141 bankroto administratoriui Mariui Tamošiūnui už planinio patikrinimo metu nustatytus FABĮ 8 str. 2 d. 2 p., 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1, 6 p., 18 str. 3 d., 23 str. 2 d., 25 str. 2 d., 28 str. 2 d., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-12 įsakymu Nr. V-108, 5.1, 5.2, 5.5.1 p. pažeidimus, nustatytus administruojant A. M. bankro to procesą, skirta nuobauda – įspėjimas.
Audrius Matijošius 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-37 nemokumo administratoriui Audriui Matijošiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto pažeidimą skirta nuobauda - įspėjimas.
Jonas Uselis Už nustatytus pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto, 20 punkto, 31 straipsnio 2 punkto pažeidimus, 2020-02-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-43 nemokumo administratoriui Jonui Useliui, vadovaujantis JANĮ 136 straip snio 3 dalies 1 punktu skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Edita Lenkauskaitė 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 nemokumo administratoriui Editai Lenkauskaitei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą, 33 straipsnio 7 dalį pažeidim us skirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
Virginija Šarkienė 2020-02-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 nemokumo administratorei Virginijai Šarkienei už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Gražina Šestak 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratorei Gražinai Šestak už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 15, 20 punktų, 13¹ straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.2 p., AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Audrius Matijošius 2020-03-16 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-77 nemokumo administratoriui Audriui Matijošiui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Valdas Kvederis 2020-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 nemokumo administratoriui Valdui Kvederiui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 13, 19 punktų, 33 straipsnio 2 dal ies 3 punkto, AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p., AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teiki mo ir skelbimo taisyklių 3.10 p pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Vidmantas Rutkauskas 2020-04-14 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-95 nemokumo administratoriui Vidmantui Rutkauskui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 5, 9, 14, 16, 20 punktų, 23 straipsnio 6 punkto, BUAB ,,Laugina“ 2018-06-18 kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo įmonės kreditoriams ir įmonės akcininkams (jų įgaliotiems atstovams) tvarkos 6 punkto pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2020-04-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V4-102 nemokumo administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta pove ikio priemonė - įspėjimas.
Rolandas Žvironas 2020-05-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-114 nemokumo administratoriui Rolandui Žvironui už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
Arvydas Batutis 2020-06-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-129 nemokumo administratoriui Arvydui Batučiui, kaip UAB ,,Bankroteka“ darbuotojui, faktiškai atlikusiam fizinio asmens nemokumo proceso administravimo veiksmus, dėl kurių nustatyti Lietuvos Respublikos fizini ų asmenų bankroto įstatymo 12 str. 2d. 2 ir 6 p., 25 str. 2 d. pažeidimai, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Zigmantas Vytautas Skirkevičius AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-133 už ĮBĮ 11 str. 4 (1) d., JANĮ 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p. pažeidimus nemokumo administratoriui Zigmantui Vytautui Skirkevičiui, kaip MB „Alba prima“ ir MB „Penktas šansas“ direktoriui, atsakingam už šių nemokumo administratorių darbo organizavimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.) bei netinkamai vykdžiusiam savo funkcijas, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Jonas Uselis AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-132 už ĮBĮ 11 str. 4 (1) d., JANĮ 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p. pažeidimus nemokumo administratoriui Jonui Useliui, kaip MB „Sekmė“ direktoriui, atsakingam už šio nemokumo administratoriaus darbo organiza vimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.) bei netinkamai vykdžiusiam savo funkcijas, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Linas Lobeckis AVNT direktoriaus 2020-06-16 įsakymu Nr. V4-131 už ĮBĮ 11 str. 4 (1) d., JANĮ 130 str. 2 d. bei JANĮ 3 str. 5 p. pažeidimus nemokumo administratoriui Linui Lobeckiui, kaip UAB „Talismanas Lt“ direktoriui, atsakingam už šio nemokumo administratoriaus dar bo organizavimą ir kontrolę (darbų paskirstymą, jų koordinavimą ir pan.) bei netinkamai vykdžiusiam savo funkcijas, skirta poveikio priemonė – įspėjimas.
Kostas Urbonas 2020-06-19 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-137 nemokumo administratoriui Kostui Urbonui už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytą padarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 6 dalies pažeidimą skirta pove ikio priemonė - įspėjimas.
Aronas Šerberis AVNT direktoriaus 2020-07-02 įsakymu Nr. V4-142 už ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalies, ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 5 punkto, JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 2, 21 punktų bei 76 straipsnio 5 dalies, ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalies pažeidimus nemokumo administratoriui Aron ui Šerberiui skirta poveikio priemonė – įspėjimas ir nurodymas papildomai kelti profesinę kvalifikaciją, t. y. iki 2020 m. gruodžio 31 d. papildomai išklausyti 6 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos kėlimo kursus, kurių tema būtų susijusi su nerib otos civilinės atsakomybės juridinių asmenų bankroto proceso ypatumais ir disponavimu juridinio asmens turtu bankroto procese, ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Nemokumo administratorių rūmus.Juridiniai asmenys

Administratorius Sprendimas
UAB "Verslaveda" AVNT direktoriaus 2020-01-07 įsakymu Nr. V4-3 bankroto administratoriui UAB „Verslaveda“, kaip atsakingam už BUAB „Dainesa“ bankroto proceso administravimą subjektui, už pažeidimų padarymo metu galiojusio ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto 23 straips nio 6 punkto, 30 straipsnio 3 dalies pažeidimus skirta JANĮ 136 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatyta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Bankroteka" 2020-01-13 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-14 bankroto administratoriui UAB "Bankroteka" už planinio patikrinimo metu nustatytus FABĮ 6 str. 5 d. 4 p., 23 str. 2 d., 12 str. 1 d. 5 p., 31 str. 1 d., 8 str. 2 d. 2 p., 12 str. 1 d. 5 p., 31 str. 1 d., 8 str. 4 d., 8 str. 11 d. 1 p., 12 str. 2 d. 1 p., 12 str. 2 d. 2 p., 18 str. 3 d., 25 str. 2 d., 12 str. 2 d. 6 p., 12 str. 1 d. 2 p., Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2012-12-12 Įmonių bankroto val dymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-108, 5.1 p. ir 5.5.1 p., pažeidimus, nustatytus administruojant T. P. bankroto procesą, skirta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Likvidas" 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-35 nemokumo administratoriui UAB ,,Likvidas“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 15, 20 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įs pėjimas.
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "STINKOMA" 2020-01-31 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-36 nemokumo administratoriui UAB ,,Stinkoma“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto, 33 straipsnio 6 dalies pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
UAB "Karaliaučiaus grupė" 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-51 nemokumo administratoriui UAB ,,Karaliaučiaus grupė“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 str. 2 d. 1 p. ir 2 p., 12 str. 2 d. 17 p., 25 str. 2 d. pažeidimus skirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Sesnita" 2020-02-17 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-53 nemokumo administratoriui UAB ,,Sesnita“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą, 33 straipsnio 7 dalies pažeidimus s kirta JANĮ 136 str. 3 d. 1 p. numatyta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB Juniver 2020-02-18 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-54 nemokumo administratoriui UAB Juniver už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies reikalavimų pažeidimus skirta nuobauda - įspėjima s.
Uždaroji akcinė bendrovė "Renavita" 2020-02-28 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-61 nemokumo administratoriui UAB ,,Renavita“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 17 punktų pažeidimus skirta nuobauda - įs pėjimas.
UAB "VERSLUVA" 2020-03-09 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-73 nemokumo administratoriui UAB ,,Versluva“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 14, 15, 20 punktų, 13¹ straipsnio 1 dalies, 3 2 straipsnio 2 dalies, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 6.2 p., AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p. pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
UAB Lexforis 2020-03-24 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-82 nemokumo administratoriui UAB Lexforis už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2020-04-07 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-93 nemokumo administratoriui UAB ,,Vilniaus administratoriai“ už neplaninio veiklos patikrinimo metu nustatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 13, 19 punktų, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto, AVNT direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. D4-33 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.1.3 p., AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. D4-190 patvirtintų Duomenų apie įmonės bankro to procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 3.10 p pažeidimus skirta nuobauda - įspėjimas.
MB "Alba prima" 2020-04-23 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-100 nemokumo administratoriui MB ,,Alba prima“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta nuobauda – įspėjimas.
UAB "Vilniaus administratoriai" 2020-05-08 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-107 nemokumo administratoriui UAB ,,Vilniaus administratoriai“ už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 136 straipsnio 3 dalies pažeidimą skirta nuobauda – įspėjimas.
MB "Pabaigos pradžia" 2020-05-27 AVNT direktoriaus įsakymu Nr.V4-115 nemokumo administratoriui MB ,,Pabaigos pradžia" už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 131 straipsnio 6 dalies pažeidimus skirta poveikio priemonė - įspėjimas.
UAB "Bankroteka" 2020-06-15 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-129 nemokumo administratoriui UAB ,,Bankroteka“ už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 str. 2d. 2 ir 6 p., 25 str. 2 d. pažeidimus skirta poveikio priemonė – įspėjimas.

Atnaujinta: 2020.02.18

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum