TEISĖS AKTAI IR LITERATŪRA, REKOMENDUOJAMA PRETENDENTAMS, NORINTIEMS LAIKYTI TURTO IR (ARBA) VERSLO VERTINTOJO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS EGZAMINĄ
I. BENDROJI DALIS
Eil. Nr. Teisės aktai ir standartai
1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
2. Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.
3. Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.
4. Turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1K-160 „Dėl turto arba verslo vertintojų profesinės etikos kodekso patvirtinimo“.
5.

Tarptautiniai vertinimo standartai 2013 (International Valuation Standards 2013; vertimas į lietuvių k). Prieiga internete:

http://www.avnt.lt/assets/Teisine-informacija/Vertinimas/TVS-2013-aktuali-5.pdf  

6.

Europos vertinimo standartai (European Valuation Standards 2016). Prieiga internete:

http://www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf 

7.

Verslo apskaitos standartai, Verslo apskaitos standartų metodinės rekomendacijos, Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai

8.

Tarptautinės vertinimo standartų tarybos (IVSC) išleisti Techniniai informaciniai dokumentai . Prieiga internete:

http://www.avnt.lt/assets/Teisine-informacija/Vertinimas/TID1-galutine-versija1.pdf

http://www.avnt.lt/assets/Teisine-informacija/Vertinimas/TID2IslaidmetodasLTJLredfinal.pdf ;

http://www.avnt.lt/assets/Teisine-informacija/Vertinimas/TID3Nematerialiojo-turto-vertinimasJLredfi.pdf

http://www.avnt.lt/assets/Teisine-informacija/Vertinimas/TID-4galutredakcija20150916a.pdf 

9. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
10. Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-01-13 nutarimu Nr. 24 „Dėl paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ ir kt.
Eil. Nr.  Mokomoji literatūra
1.

Ats. red. Skominas V. Mikroekonomika. Vilnius: VU, 2000.

2.  Rastenienė A. Mikroekonomika. Vilniaus vadybos akademija, 2005.
3. P. Wonnacott; R. Wonnacott. Mikroekonomika. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 1997.
4.  Ats. red. Skominas V. Makroekonomika. Vilnius: VU, 2006.
5. Ats. red. Snieška V. Makroekonomika. Kaunas: KTU, 2006 ir kt.
6. Norkus Z., 2014. Du nepriklausomybės dešimtmečiai. Kapitalizmas, klasės ir demokratija Pirmojoje ir Antrojoje Lietuvos Respublikoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu: mokslinė monografija. Vilnius: Aukso žuvys, 703 p.
7. Beckert J., Aspers P. (ed.), 2011. The worth of goods: valuation and pricing in the economy. Oxford: Oxford University Press, 346 p.
8. Rutkauskas A. V. et al., 2009. Verslo finansų principai ir praktika: mokomoji knyga.  Vilnius: Technika
9. Galinienė B., 2015. Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos: monografija. Vilnius: VU leidykla
II. TEISĖS AKTAI IR LITERATŪRA, REKOMENDUOJAMA PRETENDENTAMS, NORINTIEMS LAIKYTI NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO SRITIES VERTINTOJO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS EGZAMINĄ:
1.  

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas.

2.

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas

3.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

4.

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas.

5.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas.

6.

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas.

7.

Žemės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“.

8.

Masinio žemės vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-12-12 nutarimu Nr. 1523 „Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“.

9.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-08-25 nutarimu Nr. 924 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 310 „Dėl reglamento STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ patvirtinimo”.

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1995-12-14 įsakymas Nr. 198 „Dėl nuostolių, padarytų gamtai sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

12.

Rutkauskas A. V. Nekilnojamojo turto plėtotė. Investicijos ir rizika. Vilnius: Technika, 2001.

13.

Zavadskas E. K., Kaklauskas A., Banaitienė N. Pastato gyvavimo proceso daugiakriterinė analizė. Vilnius: Technika. 2001.

14.

Raslanas S., Šliogerinė J., 2012. Nekilnojamojo turto vertinimas: mokomoji knyga. Vilnius: Technika.

15.

Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.

16.

Kancerevyčius G. Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltijos leidykla, 2006.

17.

Mackevičius J. Įmonių veiklos analizė. Vilnius: Leidykla TEV, 2005.

18.

Aleknavičius A. Nekilnojamojo turto vertinimas. Kaunas:  Ardivos leidykla, 2008.

19.

Kaklauskas A., Zavadskas E. K., Bardauskienė D., Dargis R. Darnus nekilnojamojo turto vystymas: vadovėlis. Vilnius: Technika. 2012.

21.

Augutytė –Kvedaravičienė I. Nekilnojamasis turtas. Teorija ir praktika: vadovėlis. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Kaunas: Technologija, 2016. 216 p.

22.

Elektroninis leidinys „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos“, 2009–2013 m. leidiniai internete (LTVA tinklalapyje www.ltva.lt  ir http://ltva.aiva.lt ): 2009; 2010/2011; 2012; 2013; 2014/2015.

III. TEISĖS AKTAI IR LITERATŪRA, REKOMENDUOJAMA PRETENDENTAMS, NORINTIEMS LAIKYTI KILNOJAMOJO TURTO VERTINIMO SRITIES VERTINTOJO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS EGZAMINĄ
1.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

3.

Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarka ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 120 ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 101.

4.

Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1B-361 „Dėl importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

5.

Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1V-120.

6.

Motorinių transporto priemonių, priekabų, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, uždraudimo dalyvauti viešajame eisme ir draudimo panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-173.

7.

Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169.

8.

Techniniai motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290.

9.

Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka ir naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-97.

10.

Derry C. Įrengimų ir mechanizmų vertinimas (autorinis vertimas iš anglų kalbos). Vašingtonas, 1985. 

11.

Saprickij E. B. Kaip nustatyti įmonių mašinų ir įrengimų rinkos vertę (rusų k.). Maskva: Informelektro, 1997. – 63 p.

12.

Nazarov O. S. Mašinų ir įrengimų rinkos vertės nustatymas (rusų k.). Maskva : Delo, 1998. – 240 p.

13.

Elektroninė žurnalo versija „Įrengimai: rinka, pasiūlymai, kainos“ (rusų k.). 1997–2006 m. komplektas ir kt.

14.

Aleknavičius A. Nekilnojamojo turto vertinimas. Kaunas: Ardivos leidykla, 2008.

15.

Krasauskas P. Mašinų ir įrenginių nusidėvėjimas ir nuvertėjimas: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2008. 131 p.

16.

Jurkauskas A. Transporto sistemų analizė: mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2006. 412 p.  ISBN 9955250135  (p. 358–367, transporto įvykių tyrimas).

17.

Jurkauskas A. Transporto sistemų analizė: mokomoji knyga (elektroninis išteklius). Kaunas: Technologija, 2013. 412 p., bibliogr. 411–412 p. ISBN 978-609-0209059 (p. 358–367, transporto įvykių tyrimas).

18.

Vaidogas E. R. Pramonės objektų rizika: vertinimas ir valdymas: vadovėlis. Vilnius: Technika, 2013.

19.

Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. 

IV. TEISĖS AKTAI IR LITERATŪRA, REKOMENDUOJAMA PRETENDENTAMS, NORINTIEMS LAIKYTI VERSLO VERTINIMO SRITIES TURTO VERTINTOJO EKSPERTO KVALIFIKACIJOS EGZAMINĄ
1.

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas.

2.

Burkšaitienė D. Turto ir verslo vertinimo teoriniai ir praktiniai modeliai. Vilnius: Technika, 2000.

3.

Dzikevičius A., Michnevič E., Ževžikova O. Stochastinis verslo vertinimo modelis. Verslas: teorija ir praktika (Business: Theory and Practice). Vilnius: Technika, 2008, 9 tomas, Nr. 3, p. 229–237.

4.

Galinienė B. Verslo vertinimo sistemos kūrimas ir tobulinimas modernizuojant šiuolaikinę ekonomiką. – Knygoje: Ekonomikos modernizavimas. Nauji iššūkiai ir ekonominės politikos prioritetai. 2007. – 36–102 p.

5.

Galinienė B. Turto ir verslo vertinimo sistema. Formavimas ir plėtros koncepcija. Vilnius: VU leidykla, 2004 (2005 antrasis leidimas). – 307 p.

6.

Galinienė B., Mašalaitytė L. Verslo vertinimo kokybei turintys įtakos finansinės analizės aspektai. Ekonomika. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, 77 tomas, p. 7–23.

7.

Gineitienė Z. Verslo kūrimas ir valdymas. Vilnius: VU leidykla, 2005.

8.

Kancerevyčius G. Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltija, 2006. 864 p.

9.

Lakis V. Finansinės apskaitos teorija ir praktika. Vilnius: VU leidykla, 2009.

10.

Mackevičius J. Finansinių ataskaitų auditas ir analizė. Procedūros, metodika ir vertinimas. Vilnius: VU leidykla, 2009. 389 p.

11.

Mackevičius J., Jarmalaitė J. Nematerialieji ištekliai kaip apskaitos objektas: samprata, pripažinimas ir klasifikavimas. Verslo ir teisės aktualijos (Current Issues of Business and Law). Vilnius, 2011, t. 6, Nr. 2, p. 302–318. Prieiga internete: www.vta.ttvam.eu/index.php/vta/article/download/134/pdf

12.

Rutkauskas A. V. Nekilnojamojo turto plėtotė, investicijos ir rizika. Vilnius. 2001. – 403 p. ir kt.

13.

Hitchner, J. R. (ed.) et alFinancial valuation: applications and models. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003.  1056 p.

14.

Mackevičius J., Giriūnas L., Valkauskas R. Finansinė analizė. Vilnius: VU leidykla, 2014. 484 p. ISBN 978-609-459-369-7

15.

Mačerinskienė I., Kartašova J., Žvirblis A. et al. [autorių kolektyvas]. Finansų rinkų įžvalgos, I dalis: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. 836 p.

16.

Subačienė R., Budrionytė R. ir kt., 2015. Apskaitos ir audito pagrindai: vadovėlis. Vilnius: VU leidykla, 560 p.

17.

Elektroninis leidinys „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos“, 2009–2013 m. leidiniai internete (LTVA tinklalapyje www.ltva.lt  ir http://ltva.aiva.lt ): 2009; 2010/2011; 2012; 2013; 2014/2015.

 

Atnaujinta: 2016.07.28

© Biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304157094

Rinktinės g. 48A, 09318 Vilnius, tel. (8 5) 212 5464, el. p. info@avnt.lt, www.avnt.lt 

 

 

 

Vyksta interneto svetainės atnaujinimo darbai. Pastebėjus sutrikimus ar netikslumus, prašome apie juos pranešti el. p. bankrotas@bankrotodep.lt    
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą ir supratingum