Bankroto proceso pajamos, Eur. Bankroto proceso administravimo išlaidos, Eur. Kintamasis atlygis, Eur.  
   
         
         
  Kintamasis atlygis už bankroto proceso administravimo rezultatus yra atlygio nemokumo administratoriui dalis, kurios sumą apskaičiuoja nemokumo administratorius bankroto proceso pajamų ir bankroto proceso administravimo išlaidų skirtumą padaugindamas iš Vyriausybės nustatyto procentinio dydžio, atvirkščiai proporcingo šio skirtumo dydžiui.  
  Bankroto proceso pajamas sudaro į kreditorių sąskaitą įmokėtos sumos. Į šią sumą nėra įtraukiamos sumos, išmokėtos įkaito turėtojui ir į kreditorių sąskaitą įmokėtos sumos, skirtos žemės ūkio veiklos subjektų reikalavimams sumokėti už parduotus žemės ūkio produktus tenkinti ir Garantinio fondo išmokos.  
         
  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fc34cf4122f611eab86ff95170e24944?jfwid=9tq147psh